Bejzbal (ang. baseball) je tímový šport, populárny najmä v Amerike a východnej Ázii. Populárna je ďalej v Austrálii alebo v Juhoafrickej republike. V júni 2007 vznikla liga aj v Izraeli. Najslávnejšia ligová súťaž na svete je severoamerická Major League Baseball, ktorá každoročne vrcholí Svetovou sériou.

Pravidlá Baseballu

Baseball je športový zápas medzi dvoma družstvami o deviatich hráčoch pod vedením vedúceho družstva, hraný na vyznačenom ihrisku  s jedným alebo viacerými rozhodcami. Každý hráč má určenú pozíciu na ihrisku.

Zápas hrajú proti sebe dve družstvá. Má dve časti: obrana (ang. defense) a útok (ang. offense). Družstvá sa počas zápasu v týchto činnostiach striedajú, teda keď jedno družstvo bráni, druhé útočí. Jedna výmena sa volá zmena (ang. inning), znamená, že obe družstvá boli raz v útoku a raz v obrane. 9 takýchto zmien tvorí zápas - nehrá sa na čas.

Útok je časť hry, keď je družstvo na pálke - páli. Pálkar sa snaží odpáliť nadhod čo najďalej, aby mohol obehnúť čo najviac mét. Keď pálkar odpáli, stáva sa z neho bežec. Keď bežec obehne všetky 4 méty, pripíše sa družstvu bod.

Obrana je časť hry, keď je družstvo v poli - chytá odpálené lopty. Cieľom obrany je vyautovať bežca skôr, ako obehne všetky 4 méty. Po troch autoch sa menia družstvá v obrane a útoku.

Cieľlom každého družstva je výhra nad súperom dosiahnutím viacerých bodov ako on.
Víťazom zápasu sa stane to družstvo, ktoré má v závere regulárneho zápasu dosiahnutých viac bodov ako súper.

POJMY
Ihrisko
Ihrisko je vyznačené poda inštrukcií.
Vnútorné pole je štvorec o stranách 27,43 m. Zadné pole je plocha medzi dvoma postrannými čiarami, ktoré vzniknú predĺžením dvoch susedných strán tohto štvorca.
Vzdialenosť od domácej méty k najbližšiemu plotu, tribúne, i inej prekážke v poli, je aspoň 76,20 m. Odporúčané rozmery ihriska sú však aspoň 97,54 m pozdĺž postranných čiar a aspoň 121,92 m cez stredné pole.
Vnútorné pole je zrovnané tak, že postranné čiary s domácou métou tvoria vodorovnú rovinu. Nahadzovačská méta je 254 mm nad úrovňou domácej méty. Sklon klesania od bodu, ktorý je 15 cm od prednej hrany nahadzovačskej méty po bod, ktorý je 1,83 m od jej prednej hrany, má smerom na domácu métu konštantnú hodnotu 1:12 
Vnútorné a zadné pole vrátane postranných čiar tvorí „pole“, ostatná plocha je „postranné územie“.
Je vhodné, aby spojnica domácej a druhej méty smerovala na východ-severovýchod.
Odporúča sa, aby vzdialenosť medzi domácou métou a bekstopom, rovnako ako medzi postrannými čiarami a najbližším plotom, tribúnou, i inou prekážkou v postrannom území, bola aspoň 18,30 m .
Ak je určená poloha domácej méty, pásmom vytýčime zvoleným smerom druhú métu vo vzdialenosti 38,79 m. Od domácej méty i od druhej méty nameriame vzdialenosť 27,43 m smerom na prvú métu. Priesečník týchto vzdialeností nám určí polohu prvej méty. Od domácej méty i od druhej méty nameriame vzdialenosť 27,43 m smerom na tretiu métu. Priesečník týchto vzdialeností nám určí polohu tretej méty. Vzdialenosť medzi prvou a treťou métou je 38,79 m. Všetky vzdialenosti sú vztiahnuté z bodu, v ktorom sa pretínajú prvométová a treométová postranná čiara.

Domáca méta je päťuholníková doska z bielej gumy. Jej základom je štvorec o uhlopriečke 43 cm, ktorý je doplnený dvoma rohmi tak, že jedna strana domácej méty je 43 cm, dve sú 22 cm, a dve sú 31 cm. Je umiestnená tak, že strana 43 cm je kolmo na spojnicu domácej a nahadzovaskej méty a dve 31 cm čiary sa kryjú s postrannými čiarami. Doska je pripevnená v rovine ihriska a jej horné hrany sú zošikmené 

Prvá, druhá a tretia méta sú vrecká z bieleho plátna bezpečne pripevnené k zemi. Vrecká na prvej a tretej méte sú celé vo vnútornom poli, vrecko na druhej méte má stred na rohu štvorca ohraničujúceho vnútorné pole. Vrecká majú tvar štvorca o strane 38 cm, sú vysoké najmenej 8 cm, najviac 13 cm a sú naplnené mäkkým materiálom 

Nahadzovačská méta je obdľžniková doska z bielej gumy rozmerov 61 x 15 cm. Je pripevnená k zemi tak, že vzdialenosť medzi ňou a najvzdialenejším vrcholom domácej méty je 18.44 m.

Loptička
Loptika je guľatá a je zhotovená z vlny, ktorá je namotaná okolo malého stredu z korku, gumy, alebo podobného materiálu, pokrytá dvoma pevne zošitými pásmi bielej konskej alebo hovädzej kože. Váži od 142 do 149 g, jej obvod meria od 229 do 235 mm.

Pálka
a) Pálka je hladká palica, ktorá má kužeľovitý tvar s najširším priemerom 70 mm a najväšou dľžkou 1067 mm. Pálka je zhotovená z jedného kusa celistvého dreva.
b) Ukončenie pálky. Na užšom konci pálky môže by zarážka s najväšou šírkou 2,5 cm a najväším priemerom 5 cm. Pálky so zarážkou musia by zhotovené ako jeden kus materiálu.
c) Držadlo pálky môže by do vzdialenosti 457 mm od jej konca pokryté alebo upravené akýmkovek materiálom i látkou, ktorá zlepšuje úchop pálky. Každé presiahnutie vzdialenosti 457 mm od konca pálky takouto úpravou znamená vyradenie pálky z hry.
d) V profesionálnom zápase sa smie použiť farebná pálka až po jej schválení ŠTK.

Poznámka: V profesionálnom zápase, bez ohľadu na to, či sa jedná o súťažné, alebo exhibičné zápasy sa smú používať laminátové alebo umelohmotné pálky,len ak ich výrobca má od ŠTK schválený tvar a technológiu výroby.

  

Hráči
 Všetci hráči družstva musia používa dresy, ktoré majú rovnakú farbu, strih a štýl a na chrbte číslo vysoké minimálne 15 cm.
 Všetci hráči musia mať rovnakú a súvislú farbu akejkovek viditeľnej časti spodného trika. 
 Žiaden hráč, ktorého dres sa nezhoduje s dresom jeho spoluhráčov, sa nemôže zúčastniť na zápase.

 


 

TOPlist